Journal list


Volume List
Search By : Author Keyword Publication Date Volume

Page  < 1 2 3 4 5 >  Last ›

HARAPAN IBU BAPA TERHADAP ANAK BERKEPERLUAN KHAS DI SARAWAK

Dayang Dayana Abg Abd Nasir, & Ahmad Zamri Mansor

Volume : Vol 7 Issue 2, 2019

Publication Date : 2019-11-19

SAPJ Code : 0, 0, 0

Keywords : Harapan, Ibu Bapa, Anak Berkeperluan Khas, Sarawak

Abstract : Sejak daripada anak di diagnosis dengan keperluan khas sama ada fizikal, pendengaran, dan pembelajaran, pelbagai inisiatif telah diambil ibu bapa bagi membantu perkembangan anak mereka agar dapat membesar dengan baik bagi memenuhi harapan ibu bapa terhadap anak, terutamanya harapan agar anak boleh berdikari tanpa bantuan penuh daripada individu lain. Kajian ini bertujuan untuk (1) mengenalpasti harapan ibu bapa terhadap masa depan anak berkeperluan khas dan (2) mengenalpasti faktor yang mempengaruhi harapan ibu bapa. Kajian kualitatif ini mengumpul data melalui temu bual. Informan kajian merupakan 7 orang ibu dan seorang bapa kepada anak yang terlibat dalam Program Transisi ke Kerjaya Individu Berkeperluan Khas. Anak-anak mereka terdiri daripada keperluan khas fizikal, keperluan khas pendengaran, dan keperluan khas pembelajaran. Hasil temu bual mendapati harapan ibu bapa terdiri daripada 4 tema iaitu harapan terhadap diri anak, harapan terhadap pendidikan anak, harapan terhadap kerjaya anak, dan harapan terhadap hubungan anak dengan individu sekeliling. Faktor yang mempengaruhi harapan ibu bapa pula terdiri daripada 3 tema iaitu lokaliti, sosioekonomi ibu bapa, dan pengetahuan ibu bapa tentang kemudahan yang ada untuk individu berkeperluan khas. Melalui dapatan kajian ini, adalah dicadangkan agar ibu bapa berkolaborasi dengan ahli profesional pelbagai disiplin dalam merancang masa hadapan anak yang realistik bersesuaian dengan keadaan anak dan keperluan pasaran kerja semasa.

Download Hit : 192

More Info | Full Paper


HUBUNGAN ANTARA PENYESUAIAN KERJAYA DAN SOKONGAN SOSIAL DALAM KALANGAN GURU PELATIH DI SEBUAH UNIVERSITI AWAM

Siti Hashimah Ghazali, Mohd Izwan Mahmud & Maisarah Mohd Wahed

Volume : Vol 7 Issue 2, 2019

Publication Date : 2019-11-19

SAPJ Code : 0, 0, 0

Keywords : Penyesuaian Kerjaya, Sokongan Sosial (Rakan, Keluarga, Dan Individu Signifikan), Guru Pelatih, Universiti Awam

Abstract : Penyesuaian kerjaya merupakan suatu proses yang perlu dilalui oleh setiap individu merangkumi sikap, kompetensi dan tingkah laku yang digunakan oleh individu bagi menyesuaikan diri dalam persekitaran pekerjaan. Sokongan sosial pula adalah sokongan dari keluarga, rakan dan individu signifikan yang menyumbang kepada kesejahteran diri dalam proses membuat penyesuian kerjaya. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap dan hubungan antara penyesuaian kerjaya dan sokongan sosial guru pelatih. Kajian ini menggunakan reka bentuk jenis deskriptif dan korelasi bagi mengukur tahap dan hubungan antara pemboleh ubah tersebut. Seramai 83 orang guru pelatih di sebuah universiti awam yang sedang dalam persediaan untuk menjalani internship terlibat sebagai responden kajian. Instrumen yang digunakan adalah Career Adapt Ability Scale (CAAS) bagi mengukur penyesuaian kerjaya dan Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) untuk mengukur sokongan sosial. Statistik yang digunakan untuk menjawab objektif adalah secara deskriptif (Min, sisihan piawai, peratus dan kekerapan), dan inferensi (Pearson Corelation). Dapatan kajian mendapati secara keseluruhannya penyesuaian kerjaya dan sokongan sosial dalam kalangan guru pelatih berada di tahap yang tinggi. Keputusan kajian menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara penyesuaian dan sokongan rakan r = .216, p < .05. Bagaimana pun tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penyesuaian kerjaya dengan sokongan keluarga r = .127, p > .05. dan sokongan individu signifikan, r = .048, p > .05. Kajian ini memberi implikasi terhadap peranan kaunselor dalam membangunkan program kerjaya pelajar dari aspek penyesuaian dan sokongan sosial. Cadangan kajian ini adalah (i) kaunselor perlu mengetahui dan berkemahiran dalam penggunaan sesuatu instrumen; dan (ii) kajian lanjutan hendaklah memberi tumpuan kajian berbentuk eksperimen bagi mengukur kesan terhadap sesuatu program kerjaya yang dilaksanakan.

Download Hit : 207

More Info | Full Paper


PENDEKATAN KAUNSELING KELOMPOK UNTUK MENGURUS EMOSI DALAM KALANGAN REMAJA PEREMPUAN SEKOLAH AGAMA

Ummur Radhiah Hussin, Zuria Mahmud, Siti Suria Bahrudin, Siti Noraisah Mokhtar, & Siti Rokiah Tharin

Volume : Vol 7 Issue 2, 2019

Publication Date : 2019-11-19

SAPJ Code : 0, 0, 0

Keywords : Kaunseling Kelompok, Psikopendidikan, Modul Pengurusan Emosi, Pengetahuan Emosi Diri, Kemahiran Mengawal Emosi

Abstract : Emosi yang tidak diurus dengan baik boleh menyebabkan pelajar mengalami masalah untuk memberi fokus kepada akademik dan mengalami masalah perhubungan dengan rakan-rakan. Artikel ini melaporkan satu pendekatan kaunseling psikopendidikan yang dilaksanakan bertujuan membantu pelajar meningkatkan tahap pengetahuan dan kemahiran mengawal emosi diri dengan cara yang lebih berkesan. Kajian kes ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peserta kelompok terdiri daripada 19 orang pelajar perempuan tingkatan empat di sebuah sekolah menengah agama. Sebanyak lima sesi kaunseling kelompok pengurusan emosi telah dijalankan secara bersemuka bersama dengan fasilitator dari Program Sarjana Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling. Setiap sesi mengambil masa selama 40 hingga 45 minit. Sesi kelompok ini melibatkan pelbagai aktiviti seperti kaunseling kelompok, melukis, menjawab senarai semak kestabilan emosi dan aktiviti menggunakan belon. Dapatan kajian menunjukkan kaunseling kelompok psikopendidikan ini memberi impak yang positif dalam membantu mereka mengurus dan mengawal emosi sendiri. Kajian ini menyokong penggunaan aktiviti psikopendidikan kelompok oleh kaunselor dalam menyediakan program yang berkualiti untuk kesejahteraan psikologi remaja.

Download Hit : 1565

More Info | Full Paper


PENDEKATAN PSIKOPENDIDIKAN TERHADAP PELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI)

Fatin Athirah Azman, Salleh Amat, Khadijah Hashim, & Tee Yin Ai

Volume : Vol 7 Issue 2, 2019

Publication Date : 2019-11-19

SAPJ Code : 0, 0, 0

Keywords : Psikopendidikan, PPKI, Kemahiran Sosial, Kemahiran Psikomotor, Kesedaran Pengurusan Diri

Abstract : Kajian ini bertujuan untuk mengkaji keberkesanan pendidikan psiko dalam kaunseling kelompok untuk meningkatkan kemahiran sosial, kemahiran psikomotor dan kesedaran dari aspek pengurusan diri pelajar Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI). Kajian ini merupakan satu kajian kualitatif yang menggunakan kaedah fenomenologi dan menjalankan empat kali sesi kaunseling kelompok. Sample kelompok terdiri daripada 13 orang pelajar PPKI. Kesemua pelajar mempunyai perbezaan kecacatan iaitu autisme dan masalah pembelajaran. Dapatan kajian menunjukkan ahli kelompok semakin terbuka dan selesa untuk berinteraksi sepanjang kelompok psikopendidikan dijalankan. Penerapan elemenelemen kaunseling kelompok pendidikan psiko untuk meningkatkan kemahiran interaksi sosial pelajar dilihat berjaya membantu pelajar untuk berani membuat pendedahan kendiri dan berinteraksi. Pelajar juga mampu membuat pendedahan kendiri berkaitan pengurusan diri sekaligus dapat mengetahui tahap kesedaran pengurusan diri bagi setiap pelajar. Perubahan dalam kemahiran psikomotor melalui pendidikan psiko ini memberi implikasi kepada guru PPKI untuk menjalankan pembelajaran dalam bilik darjah dengan lebih mudah. Oleh itu, kelompok psikopendidikan ini perlu dijalankan secara berkala untuk mendapatkan hasil yang optimum dan berpanjangan.

Download Hit : 572

More Info | Full Paper


School Connectedness and Academic Buoyancy: Insights into Filipino College Students' Experience of Academic Stress

Voltaire Marquez (vmmarquez@ust.edu.ph)

Volume : Vol 7 Issue 1, 2019

Publication Date : 2019-10-29

SAPJ Code : 2040, 4040, 4120

Keywords : school connectedness,academic buoyancy,academic stress

Abstract :

 

The primary purpose of this research was to look into college students’ academic stress as regressed from connectedness and academic buoyancy. Participants were 186 (male=61, female=125) undergraduates from a Philippine university. Hierarchical regression analysis revealed a significant inverse relationship between connectedness and academic stress in model 1 (β=-.277, p<.01). This relationship remained significant in model 2 (β=-.186, p<.01) when academic buoyancy and other demographic variables were entered, indicating the value of connectedness in situations that could trigger stress among students. Likewise, academic buoyancy was revealed a significant predictor of academic stress (β=-.294, p<.001). Findings suggest the utilization of an endogenous resource and an exogenous resource to cope with stress. Implications of the findings on school outcomes such as learning and motivation, and counseling psychology are discussed. 

Download Hit : 201

More Info | Full Paper


DYING IN CYBERWORLD: VIOLENT VIDEO GAMES EXTINGUISHED CHILDREN’S DEATH CONCEPT AND ATTITUDE

Hon Kai Yee, Fok Chee Kin, Chow Ying Hui, Tan Ren Jie, Dalton Julious Peter

Volume : Vol 7 Issue 1, 2019

Publication Date : 2019-10-29

SAPJ Code : 4040, 2070, 5090

Keywords : Violence Video Games, Death Concept & Death Attitude

Abstract :

Death is often a taboo topic in society, especially among the Chinese community. Most of the violent video games are spreading the immoral value of life and death, deformed death concept and death attitude will be molded easily in children if without parents’ proper supervision. The misconception of death concept and death attitude can manipulate primary school children’s attitude towards death and might lead children to harm themselves or others. This study aimed to study the relationship between the violent video games and children’s death concept and death attitude (Fear of death, Death avoidance, Approach Acceptance, Escape Acceptance). This study also examined the differences between the level of exposure to violent video games towards children death concept and death attitude. Data will be collected from 397 Malaysian Chinese children between 10 to 12 years old by using purposive sampling method. Instruments used in this study consisted demographic information, Death Attitude Profile-Revised (DAP-R), Concepts of Life and Death Questionnaire (CLDQ) and Habitual Media Violence Exposure. High level of the violent video games was significantly negative correlated with death concept and fear of death, whilst significantly positive correlated with escape acceptance. The result of the independent samples t-test showed that children with high exposure to violent video game have poorer death concept, lower fear of death and a higher level of escape acceptance. Further research is needed to explore the death concept and attitude among children as technology has become an inseparable part of the human being in the 4th Industrial Revolution.

Download Hit : 119

More Info | Full Paper


Predictors of the enjoyment and missing experiences of Malaysian students in home country and overseas.

Mazni Mustapha, Michael E. Hyland

Volume : Vol 7 Issue 1, 2019

Publication Date : 2019-10-29

SAPJ Code : 2050, 2070, 4140

Keywords : Enjoyment,Missing ,Adaptation,Subjective well-being,Value Importance,Value Satisfaction,Students,Malaysia

Abstract :

The purpose of this longitudinal study was to identify the predictors of the adaptation experiences of Malaysian students in home country and overseas, from two perspectives: missing and enjoyment experiences. At Time 1, 2090 responses were collected from a group of students who were enrolling at various overseas preparatory studying programmes (later termed as overseas students) and also first year students who were continuing their education at a public university in Malaysia (later termed as home country students). At Time 2, 628 of the participants were retained. The predictor variables were Time 1 well-being indicators (i.e. life satisfaction, positive and negative affect), importance and satisfaction of conservation and self-transcendence values, perceived success (measured by the Malaysian Certificate of Examination results and perceived English language fluency), personality, and parents’ level of education. The findings showed that overseas students who had a low level of English language fluency and a high level of importance of conservation and satisfaction of self-transcendence values tended to miss home. Similarly, overseas students who were less fluent in English were less likely to enjoy their life abroad. Whilst for the home country students, the high level of negative affect predicted their missing experience, and none of the predictor variables were found to be significant in contributing to enjoyment experience.

 

Download Hit : 66

More Info | Full Paper


THE RELATIONSHIP BETWEEN HABITUAL PHYSICAL ACTIVITY JOB SATISFACTIONS AMONG YOUNG LECTURES IN UMS

Balan Rathakrishnan, Soon Singh Bikar Singh, Mohammad Rahim Kamaluddin

Volume : Vol 7 Issue 1, 2019

Publication Date : 2019-10-29

SAPJ Code : 1010, 2070, 2030

Keywords : JOB SATISFACTIONS, Habitual Physical Activity

Abstract :

Job has become one of the essential needs of all humans in the current 21st century. Without a job or career that particular individual will not be able to obtain their basic needs in their daily life. Hence by having a job or working this individual will have the money to buy the things that they require to sustain in their life. Since, job plays a huge role in a person’s life, a big portion if their time is being spent at their job. Thus, it is very crucial that the satisfaction that they experience at their workplace is optimum in order for them to have satisfied life. Same situation goes to the higher education teaching personals. Educational sector is mostly regarded as the backbone of country since good leaders are born through the learning process that they encounter in their schooling life. Hence, it is very important the educators experience high job satisfaction in order to able to produce quality and excellent students which will help in the up growth of the nation. The purpose of this study is to identify the relationship between habitual physical activity towards the job satisfaction that is being experienced by the lectures of University Malaysia Sabah. 

Download Hit : 127

More Info | Full Paper


SMARTPHONE USAGE, SMARTPHONE ADDICTION, INTERNET ADDICTION AND NOMOPHOBIA IN UNIVERSITY MALAYSIA SABAH (UMS)

Koay Ting Yin,Azizi Hj Yahaya, Choi Sangryeol, Ismail Maakip, Peter Voo, Halimah Maalip

Volume : Vol 7 Issue 1, 2019

Publication Date : 2019-10-29

SAPJ Code : 4020, 1010, 4040

Keywords : Smartphone Usage, Smartphone Addiction, Internet Addiction, Nomophobia and Young Adults

Abstract :

The aim of this study is to identify the relationships among the factors, which are smartphone usage, smartphone addiction, internet addiction and Nomophobia to the extend where how much and how each factor affects each other. The 98 respondents are from the whole UMS, Sabah campus, and are from various and different faculties and ethnic backgrounds. The smartphone usage was measured by the Smartphone Usage questionnaire which already exists and the smartphone addiction level was measured through a questionnaire from Smartphone Addiction Scale – Short Version (SAS – SV). The internet addiction level was measured through the Korean Short Version Internet Addiction Scale (KS – Scale), and lastly, the level of Nomophobia was measured through the Nomophobia Questionnaire (NMP-Q). The data were collected through Google Form and analyzed through SPSS Version 22 for Windows. The relationships among the factors, which are smartphone usage, internet addiction, smartphone addiction, and Nomophobia are found strong relationships. There is a supported relationship between smartphone usage, internet addiction, smartphone addiction, and Nomophobia.

Download Hit : 262

More Info | Full Paper


THE GLOBAL PREVALENCE AND DIAGNOSIS OF AUTISM SPECTRUM DISORDER (ASD) AMONG YOUNG CHILDREN

Aminah Bee Binti Mohd Kassim, Noor Hassline Binti Mohamed

Volume : Vol 7 Issue 1, 2019

Publication Date : 2019-10-29

SAPJ Code : 0, 0, 0

Keywords :

Abstract : Autism Spectrum Disorder (ASD) refers to a group of developmental disorders. Although the global prevalence of ASD is reported to be between 3-6 children per 1000, there is difficulty in comparing the prevalence of ASD across countries because of the variation in methodology, age group of population and the sample size studied. The prevalence of ASD shows an increasing trend and factors attributing to the rise in prevalence include the increase in awareness on the signs and symptoms of ASD, the increase in access to services, the changes in the definition of autism over time and the broadening of the diagnostic criteria. Among the administrative factors also linked to the increase in prevalence were changed in reporting practices and availability of records. Before1990’s diagnosis of ASD was more often after the entrance to the school. Currently, there are diagnostic tools available and the diagnosis can be made among toddlers. However, for those on the milder end of the spectrum with average or aboveaverage language and cognitive abilities, the diagnosis is still made after school entry. Early detection, diagnosis, and intervention are important in promoting better long-term outcomes and as such screening programs need to be in place. Sustainability of the program requires training of primary care providers, the use of specially designed tools for screening and protocols for referral, and a multidisciplinary diagnostic team. This paper shares the Malaysian experience in implementing a screening program since 2011 and the outcomes of the screening program for ASD in primary care.

Download Hit : 265

More Info | Full PaperPage  < 1 2 3 4 5 >  Last ›

**JavaScript is disabled. The site is not able to function properly without the browser having JavaScript enabled.
How to Enable JavaScript in Your Browser .**